REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W SZKOLE TAŃCA STREET LIFE:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Street Life jest akceptacja wszystkich punktów danego regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcie oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1) Zajęcia w szkole Street Life odbywają przez cały rok szkolny 2021/2022, oprócz dni świątecznych zawartych w punkcie 4.

2) Uczestnik zajęć dokonuje wpłat według cennika przelewem do 15 dnia każdego miesiąca(we wrześniu 2021 – do 29 września). Informację o kwocie do zapłaty za zajęcia w sezonie 2021/2022 zostanie przekazana uczestnikowi po otrzymaniu podpisanego regulaminu. Cena karnetu jest uzależniona od ilości treningów w miesiącu, które mnoży się razy cena za jedne zajęcia danej grupy.

Dane do przelewu:
Emez Dance Michał Samborski
ul. Słowackiego 24 35-060 Rzeszów
45 1140 2004 0000 3902 7709 5714
W tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za jaki się płaci

3) Nie zwracamy pieniędzy za nieobecność na zajęciach uczestników i  nie odliczamy od ceny karnetu za następny miesiąc. Tylko w przypadku udokumentowanej choroby (zaświadczenia lekarskiego), istnieje możliwość odliczenia kwoty za nieobecność w danym miesiącu.

4) Dni wolne od zajęć tanecznych:
1 listopad – Święto Wszystkich Świętych
11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości
23 grudzień – 2 styczeń – Zimowa przerwa świąteczna
6 styczeń – Święto Trzech Króli
14 luty – 27 luty – Ferie Zimowe
14 kwiecień – 19 kwiecień – Wiosenna przerwa świąteczna
1 maj – 3 maj – Weekend Majowy
16 czerwiec – Boże Ciało
24 czerwiec – 31 sierpień – Wakacje

5) Podczas zajęć na sali przebywają tylko i wyłącznie ich uczestnicy i instruktorzy szkoły Street Life. Rodzicie nie mogą przebywać na sali w trakcie zajęć, chyba że pozwoli na to instruktor prowadzący zajęcia.

6) Na zajęciach wskazany jest właściwy ubiór (zapewniający komfort i swobodę poruszania się). Najistotniejszą sprawą jest obuwie – sportowe i czyste (osoby, które nie przebiorą butów, będą sprzątać salę po zajęciach). Przebieramy się w szatni. Cenniejsze przedmioty, tj. jak portfele, dokumenty, telefony itp. zalecamy zabierać ze sobą na salę.

7) Instruktorzy sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np.: w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

8) W wyjątkowych przypadkach szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą, o czym każda osoba uczęszczająca do danej grupy zostanie poinformowana drogą sms-ową najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. Informacja o zmianach będzie dostępna również na naszej stronie internetowej i na page’u na facebooku.

9) W przypadku niemożności prowadzenia zajęć wynikającej z zagrożenia epidemicznego co skutkowałoby z zakazem prowadzenia zajęć przez pewien okres czasu – opłata za zajęcia zostaje zawieszona i nie jest pobierana za czas kiedy zajęcia się nie odbywają. W przypadku dłuższego zakazu prowadzenia zajęć, będziemy każdego uczestnika/rodzica informować indywidualnie o harmonogramie zajęć.

10) Jeżeli ktoś chce zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach tanecznych w  szkole Street Life, prosimy o poinformowanie nas o takowym zamiarze, osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca, kiedy karnet za cały miesiąc został zapłacony, szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

11) Dbamy o rzetelną informację. O wszystkich sprawach organizacyjnych – zarówno stałych jak i tych wyjątkowych i okolicznościowych staramy się informować na naszych stronach:
– fan page’u na Facebooku: www.facebook.com/STREETLIFESCHOOL
– konto na Instagramie: www.instagram.com/streetliferzeszow/
– kanał na Youtube: www.youtube.com/user/StreetLifeDancePromo
– stronie internetowej: www.streetlife.rzeszow.pl

Dodatkowy kontakt:
– e-mail: biuro@streetlife.rzeszow.pl
– telefon: 795608316.
Zachęcamy do zapoznawania się z treściami i informacjami na naszych stronach

12) Uczestnicy naszych zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania naszego regulaminu. Od przestrzegania powyższych zasad nie ma wyjątków dla nikogo. Osoby, które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.

WYTYCZNE SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE TAŃCA

1. Ilość osób przebywających na sali zależne jest od powierzchni (4m2 na jedną osobę), po wcześniejszej akceptacji przez wszystkich uczestników przynależności do danej grupy.

2. Do budynku gdzie odbywają się zajęcia mogą wejść uczestnicy zajęć jak i ich rodzice/opiekunowie. Do budynku zaleca się aby wchodzić z zakrytymi ustami i nosem.

3. Sale, na których odbywają się zajęcia są wietrzone przed każda grupą.

4. Korzystając z szatni zaleca się wieszanie cuchów co drugi wieszak. Po przyjściu do szkoły tańca stosujemy się do wytycznych instruktora, dotyczących zachowania porządku i czystości na sali.

5. Rodzice lub opiekunowie mogą pozostawać na terenie szkoły tańca podczas trwania zajęć mając zakryte ust i nos oraz zachowując odstępy min. 1,5 metrów od innych rodziców/opiekunów.

6. Płatności za karnety dokonywać można tylko za pomocą przelewu.

7. Obecności sprawdzane są przez instruktorów na sali.

8. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane będą osoby, które nie mają żadnych objawów chorobowych potwierdzając to w ankiecie sanitarnej wypełnianej przed każdymi zajęciami.

9. Podczas zajęć zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej bezpiecznego dystansu od innych uczestników (1,5 metra) i trenera.

11. Przy wejściu na sale taneczne dostępne są płyny dezynfekujące do rąk, które obowiązkowo muszą być stosowane przez uczestników zajęć przed wejściem do budynku jak i przed jego opuszczeniem. W przypadku braku możliwości stosowania takich płynów ze względów zdrowotnych, należy umyć ręce według zaleceń GIS po wejściu do budynku.

12. Szkoła tańca Street Life zapewnia wszystkie niezbędne środki do mycia rąk.

13. Instruktorzy szkoły tańca zobowiązani są do poinformowania uczestników zajęć o dokładnych procedurach odbywania zajęć i utrzymania higieny.

INSTRUKTORZY ORAZ MENEDŻER SZKOŁY BĘDĄ RESTRYKCYJNIE PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU I TEGO SAMEGO BĘDĄ WYMAGAĆ OD UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ TANECZNYCH  

ZNAJDŹ NAS!