REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W SZKOLE TAŃCA STREET LIFE:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Street Life jest akceptacja wszystkich punktów danego regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcie oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1) Zajęcia w szkole Street Life odbywają przez cały rok szkolny 2018/2018, oprócz dni świątecznych zawartych w punkcie 4.

2) Uczestnik zajęć dokonuje wpłat według cennika przelewem na konto do 15 dnia każdego miesiąca. Dane konta:

Emez Dance Michał Samborski
ul. Bardowskiego 4 35-005 Rzeszów
Nr konta: 45 1140 2004 0000 3902 7709 5714

3) Nie zwracamy pieniędzy za nieobecność na zajęciach uczestników i  nie odliczamy od ceny karnetu za następny miesiąc. Tylko w przypadku udokumentowanej choroby (zaświadczenia lekarskiego), istnieje możliwość odliczenia kwoty za nieobecność w danym miesiącu).

4) Cena karnetu jest uzależniona od ilości treningów w miesiącu, które mnoży się razy cena za jedne zajęcia danej grupy. Szczegółowy cennik dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Dni wolne od zajęć tanecznych:

1 i 2 listopad 2018 – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
24 grudzień 2018 -1 stycznia 2019 – Zimowa przerwa świąteczna
11 luty 2019 – 24 luty 2019 – Ferie zimowe
18 kwiecień 2018 –23 kwiecień 2019 – Wiosenna przerwa świąteczna
1 maj 2019 – 5  maj 2019 – Majówka
20 czerwca 2019 – Boże Ciało
21 czerwiec 2019 – 31 sierpień 2019 – Wakacje

20 czerwca 2019 5) W przypadku braku możliwości uczestniczenia w regularnym miesięcznym programie grupy, istnieje możliwość skorzystania z pojedynczej klasy w cenie (dotyczy zajęć dla dzieci do 6 roku życia)
-15 zł za zajęcia trwające 45 minut
-18 zł za zajęcia trwające 60 minut

6) Podczas zajęć na sali przebywają tylko i wyłącznie ich uczestnicy i instruktorzy szkoły Street Life. Rodzicie nie mogą przebywać na sali w trakcie zajęć, chyba że pozwoli na to instruktor prowadzący zajęcia.

7) Na zajęciach wskazany jest właściwy ubiór (zapewniający komfort i swobodę poruszania się). Najistotniejszą sprawą jest obuwie – sportowe i czyste (osoby, które nie przebiorą butów, będą sprzątać salę po zajęciach). Przebieramy się w szatni. Cenniejsze przedmioty, tj. jak portfele, dokumenty, telefony itp. zalecamy zabierać ze sobą na salę.

8) Instruktorzy sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np.: w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

9) W wyjątkowych przypadkach szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą, o czym każda osoba uczęszczająca do danej grupy zostanie poinformowana drogą smsową najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. Informacja o zmianach będzie dostępna również na naszej stronie internetowej
i na page’u na facebooku.

10) Prowadzimy zapisy do grup 2 razy w roku szkolnym (od 1 września do 30 października, od 25 lutego do 31 marca). Osoby pragnące w trakcie roku dopisać się do wybranej grupy mogą skorzystać z jednych darmowych zajęć, a po wcześniejszej akceptacji instruktora, dołączyć do grupy.

12) Jeżeli ktoś chce zrezygnować z uczęszczania na zajęcia do szkoły Street Life, prosimy o poinformowanie nas o takowym zamiarze, osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca, kiedy karnet za cały miesiąc został zapłacony, szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

13) Dbamy o rzetelną informację. O wszystkich sprawach organizacyjnych – zarówno stałych jak i tych wyjątkowych i okolicznościowych staramy się informować na naszych stronach:
– fan page’u na facebooku: www.facebook.com/STREETLIFESCHOOL
– stronie internetowej: www.streetlife.rzeszow.pl

Dodatkowy kontakt:
– e-mail: biuro@streetlife.rzeszow.pl
– telefon: 795608316.
Zachęcamy do zapoznawania się z treściami i informacjami na naszych stronach)

14) Uczestnicy naszych zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania naszego regulaminu. Od przestrzegania powyższych zasad nie ma wyjątków dla nikogo. Osoby, które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.

NIE JEST TO UMOWA WIĄŻĄCA A REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY
W NASZEJ SZKOLE!!!

 

ZNAJDŹ NAS!