REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W SZKOLE TAŃCA STREET LIFE:

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Street Life jest akceptacja wszystkich punktów danego regulaminu przez każdego uczestnika zajęć ruchowych lub w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Dokonanie zapisu na wybrane zajęcie oraz zapłata za nie są równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1) Zajęcia w szkole Street Life odbywają przez cały rok szkolny 2019/2020, oprócz dni świątecznych zawartych w punkcie 4.

2) Uczestnik zajęć dokonuje wpłat według cennika przelewem do 15 dnia każdego miesiąca. Informację o kwocie do zapłaty za zajęcia w sezonie 2019/2020 zostanie przekazana uczestnikowi po otrzymaniu podpisanego regulaminu. Cena karnetu jest uzależniona od ilości treningów w miesiącu, które mnoży się razy cena za jedne zajęcia danej grupy. Dane do przelewu:

Emez Dance Michał Samborski
ul. Bardowskiego 4 35-005 Rzeszów
MBank 45 1140 2004 0000 3902 7709 5714
W tytule wpisując: Imię i Nazwisko uczestnika

3) Nie zwracamy pieniędzy za nieobecność na zajęciach uczestników i  nie odliczamy od ceny karnetu za następny miesiąc. Tylko w przypadku udokumentowanej choroby (zaświadczenia lekarskiego), istnieje możliwość odliczenia kwoty za nieobecność w danym miesiącu.

4) Dni wolne od zajęć tanecznych:
1 listopad  – Wszystkich Świętych
11 listopad – Dzień Niepodległości
23 grudzień – 1 styczeń – Zimowa przerwa świąteczna
6 styczeń – Trzech Króli
13 styczeń – 26 styczeń – Ferie zimowe
9 kwiecień – 14 kwiecień – wiosenna przerwa świąteczna
1 maj – Święto Pracy
11 czerwiec – Boże Ciało
26 czerwiec – 31 sierpień – Wakacje

5) Podczas zajęć na sali przebywają tylko i wyłącznie ich uczestnicy i instruktorzy szkoły Street Life. Rodzicie nie mogą przebywać na sali w trakcie zajęć, chyba że pozwoli na to instruktor prowadzący zajęcia.

6) Na zajęciach wskazany jest właściwy ubiór (zapewniający komfort i swobodę poruszania się). Najistotniejszą sprawą jest obuwie – sportowe i czyste (osoby, które nie przebiorą butów, będą sprzątać salę po zajęciach). Przebieramy się w szatni. Cenniejsze przedmioty, tj. jak portfele, dokumenty, telefony itp. zalecamy zabierać ze sobą na salę.

7) Instruktorzy sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np.: w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

8) W wyjątkowych przypadkach szkoła ma prawo odwołać zajęcia lub zmienić ich termin lub osobę prowadzącą, o czym każda osoba uczęszczająca do danej grupy zostanie poinformowana drogą smsową najpóźniej 3 godziny przed zajęciami. Informacja o zmianach będzie dostępna również na naszej stronie internetowej
i na page’u na facebooku.

9) Prowadzimy zapisy do grup 2 razy w roku szkolnym (od 1 września do 30 października, od 1 stycznia do 31 stycznia). Osoby pragnące w trakcie roku dopisać się do wybranej grupy mogą skorzystać z jednych darmowych zajęć, a po wcześniejszej akceptacji instruktora, dołączyć do grupy.

10) Jeżeli ktoś chce zrezygnować z uczęszczania na zajęcia do szkoły Street Life, prosimy o poinformowanie nas o takowym zamiarze, osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca, kiedy karnet za cały miesiąc został zapłacony, szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

11) Dbamy o rzetelną informację. O wszystkich sprawach organizacyjnych – zarówno stałych jak i tych wyjątkowych i okolicznościowych staramy się informować na naszych stronach:
– fan page’u na facebooku: www.facebook.com/STREETLIFESCHOOL
– konto na instagramie: www.instagram.com/streetliferzeszow/
– stronie internetowej: www.streetlife.rzeszow.pl

Dodatkowy kontakt:
– e-mail: biuro@streetlife.rzeszow.pl
– telefon: 795608316.
Zachęcamy do zapoznawania się z treściami i informacjami na naszych stronach

12) Uczestnicy naszych zajęć zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania naszego regulaminu. Od przestrzegania powyższych zasad nie ma wyjątków dla nikogo. Osoby, które nie zastosują się do danego REGULAMINU, jak również ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu tych osób i wyposażeniu obiektu, mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej oraz całego obiektu.

ZNAJDŹ NAS!